3Di

About the science behind 3Di (Dutch)
Take a look at our Video page (Dutch )
More about the science behind 3Di you can read in this article of Prof. Dr. Ir. G.S. Stelling,  which has been published in 2012 (on request we can send you a PDF  by e-mail):
Quadtree flood simulations with sub-grid digital elevation models 


Welcome to 3Di’s documentation

Click on the link below :
Background of 3Di

Impression 3Di Symposium 2018

Impression 3Di Symposium 2018 from 3Di Water Management on Vimeo.

 

3Di Symposium 2018 “Klimaatadaptatie in een nieuwe omgeving”
Op 11 oktober 2018 vindt het jaarlijkse 3Di symposium plaats in het spoorwegmuseum te Utrecht. De titel dit jaar is “Klimaatadaptatie in een nieuwe omgeving”.

 

STOWA presenteert Benchmark inundatiemodellen (Dutch)

Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze instrumenten die STOWA samen met de ontwikkelende bedrijven en instellingen heeft uitgevoerd. De benchmark heeft inmiddels al geleid tot een verbetering van enkele onderzochte instrumenten.

>Download het rapport

De recente wateroverlastsituaties zijn voor waterschappen en gemeenten aanleiding om knelpunten in het watersysteem te analyseren en mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Modellen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn diverse modelinstrumenten beschikbaar op de Nederlandse markt. STOWA heeft een benchmark uitgevoerd tussen een tiental van deze instrumenten. De benchmark sluit goed aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat aan gemeenten en waterschappen vraagt een stresstest uit voeren om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen. Hiervoor zullen zij modelberekeningen moeten doen.

Testbankberekeningen
De benchmark bestaat uit een functionaliteitenlijst waarmee bepaald kan worden voor de oplossing van welke vraagstukken een modelinstrument gebruikt kan worden. Ook zijn er zeven zogenoemde testbankberekeningen uitgevoerd waaruit blijkt of de instrumenten de berekeningen nauwkeurig uitvoeren. Deze testbankberekeningen simuleren situaties die ‘in het veld’ voorkomen. Niet in deze benchmark opgenomen zijn de kenmerken gebruiksvriendelijkheid, visualisatie, rekensnelheid en kosten. Deze kenmerken zijn namelijk lastig objectiveerbaar.

Deze benchmark heeft bevestigd dat de kwaliteit van de bij de modellering betrokken modelleurs, hydrologen en rioleurs, alsook de beschikbaarheid van goede data mede bepalend zijn voor de kwaliteit van de modeluitkomsten. De uitkomsten van de benchmark helpen waterschappen en gemeenten bij de keuze van het instrument dat past bij hun behoefte. (Stowa oktober 2017)

 

 

Aankondiging van een opdracht: Diensten ten behoeve van gebiedsbrede hydraulische analyse – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Dutch)

Omschrijving:
Een gebiedsbrede hydraulische analyse en onderzoek naar klimaatbestendigen en kosteneffectieve bescherming tegen wateroverlast voor het beheergebied van HHNK. Het beheergebied omvat ruim 220 polders waar voor verschillende scenario’s modelberekeningen voor moeten worden uitgevoerd en resultaten en input moet worden afgestemd met gebiedskenners van HHNK. Als modelinstrumentarium zal HHNK gebruik maken van 3 belangrijke modelpakketten, te weten: SOBEK CF, 3Di en de Waterschadeschatter. De inschrijver dient met deze 3 modelpakketten overweg te kunnen. In de inschrijvingsfase zal dit als minimale eis gelden.
Meer info is te vinden op de volgende site van:
www.tendernet.nl

 

3Di in de Informatierotonde Watercrisisbeheersing 3D Delta. (Dutch)
Meer hierover is te vinden op:
http://3ddelta.nl/

 

Impressie van de 3Di Kennisdag op 16 maart 2017 in Utrecht (Dutch)

 

Op 16 maart 2017 organiseren de Stichting 3Di, Stelling Hydraulics, Nelen & Schuurmans en Deltares een 3Di Kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers. (Dutch)

3Di Kennisdag 16 maart 2017

We gaan tijdens de Kennisdag vooral in op het werken met 3Di, de daarvoor beschikbare tools, het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. Eerst praten we u kort bij over de laatste ontwikkelingen m.b.t. het modelleren met 3Di door adviseurs en waterbeheerders, over 3Di en Deltares, en de 3Di Programma Raad. Natuurlijk ontbreken ook de nieuwe ontwikkelingen niet. Na de lunch kunt u participeren in de workshops. Het programma is gevarieerd. Er zijn workshops voor crisis managers, planvormers, beleidsmedewerkers en hydrologen/modelleurs. Afsluiten doen we met een borrel tijdens de 3Di Pubquiz.

Wij hopen u op 16 maart te ontmoeten!

Plaats: Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Kosten: 125,- euro excl. btw

 

Modelling Down Under – ‘Serious simulations’ van de klimaatadaptieve stad (Dutch)
Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Projectdoel / oplossing
Doel van het project is het vergroten van de watersysteemkennis van het stedelijke gebied – zowel boven- als ondergronds – om een integrale benadering van wateroverlast mogelijk te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van modelinstrument 3Di, dat mogelijkheden biedt voor het verankeren van onder meer de technische kennis. Het model verenigt supersnelle en nauwkeurige waterberekeningen op hoog detailniveau met overzichtelijke en aansprekende visualisaties van de resultaten (www.3di.nu). Daarnaast ondersteunt 3Di de besluitvorming op bijvoorbeeld bestuurlijk niveau. Het instrument helpt zowel de expert (zoals een hydroloog) als de niet-expert (bijvoorbeeld een bestuurder) te begrijpen hoe het stedelijke watersysteem werkt. Tevens maakt het model inzichtelijk hoe activiteiten in boven- en ondergrond doorwerken, zowel in operationele zin als op strategisch niveau.
Meer info is te vinden via deze link

 

3Di en samenwerking in de gouden driehoek (Dutch)
Op 29 november 2016 ondertekenden Deltares, Nelen & Schuurmans en Stelling Hydraulics een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot 3Di. Het doel van de overeenkomst is een succesvolle samenwerking in de verdere ontwikkeling van 3Di en de implementatie ervan in binnen- en buitenland.

 

Ondertekening 'Fid3Di Samenwerking' bij Hoogheemraadschap Delfland. FOTO MARCO DE SWART

De ondertekening op locatie van het Hoogheemraadschap Delfland, werd verricht door (vlnr): Ron Thiemann (directeur Deltares), Guus Stelling (directeur Stelling Hydraulics) en Fons Nelen (directeur Nelen en Schuurmans). Foto door Marco de Swart

Wat is 3Di en voor wie?
3Di is een integraal simulatiemodel voor waterberekeningen in stedelijke en landelijke gebieden. Het is speciaal ontwikkeld voor beslissingsondersteuning op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, crisismanagement en ruimtelijke planvorming. Door klimaatverandering en verstedelijking worden de waterproblemen steeds complexer. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen moeten alle belanghebbenden beschikken over goede informatie. Innovatieve technieken in 3Di maken het mogelijk om scenario’s interactief te analyseren o.a. door de resultaten snel, nauwkeurig en realistisch te visualiseren. Ook door niet-specialisten!

Gebruik in de praktijk
Inmiddels wordt 3Di in Nederland breed toegepast bij waterschappen en gemeenten, in navolging van de launching customers van het eerste uur (HHS Hollands Noorderkwartier, HHS Delfland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam). Eveneens in 3D Delta ( Evacuatie van Marken) en de tv-serie ”Als de dijken breken”. In het buitenland wordt 3Di reeds in vele projecten toegepast.

De gouden driehoek
Deltares is een kennisinstituut, opgericht om te zorgen voor hoogwaardige kennis en modellen voor water- en bodembeheer, ten behoeve van overheden en bedrijven.
Nelen & Schuurmans is een commerciële onderneming, die gericht is op advisering en IT diensten en IT producten voor het waterbeheer.
Stelling Hydraulics is een commerciële onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve en geavanceerde numerieke rekenmodellen.
Gezien de animo voor de toepassingen van 3Di hebben Deltares, Nelen & Schuurmans en Stelling Hydraulics besloten om te streven naar een succesvolle samenwerking in de gouden driehoek en de rolverdeling formeel vast te leggen!

”Vanuit de publieke taak hanteert Deltares een eigen lijn, voor het bouwen en beheren van integrale modelsystemen. Dat betekent niet alleen het koppelen van eigen modules, maar ook steeds zoeken naar manieren om met innovaties van andere partijen, of co-creaties zoals 3Di het instrumentarium maximaal te versterken.” aldus Ron Thiemann, directeur van Deltares.

”Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe release van 3Di, waardoor de toepassingsmogelijkheden verder groeien. Naast modellen voor (water)crisisbeheersing en wateroverlast studies zien wij een toenemende vraag vanuit stedelijk water naar een 3Di stresstest. We gaan dus nadrukkelijk verder dan het in stand houden van het bestaande product.” aldus Fons Nelen, directeur van Nelen & Schuurmans.

”Sinds ik in 1978 in aanraking kwam met interactief computergebruik in Santa Monica bij de Rand Corporation, onder leiding van Dr. Jan Leendertse, wist ik dat bewegende 3-dimensionale beelden meer zeggen dan bijv. 1 Petabyte aan getallen. Zeker als er gecommuniceerd moet worden met belanghebbenden, zoals indertijd veelvuldig moest gebeuren vanwege de aanleg van de Deltawerken. In vergelijking met de mogelijkheden van toen zijn ze thans onbeperkt.” aldus Guus Stelling, wetenschappelijk directeur van Stelling Hydraulics.

Achtergrond 3Di
In de periode 2010-2014 is in een onderzoeksproject door een consortium van TU Delft, Deltares en Nelen & Schuurmans, in samenwerking met de zogenaamde ‘launching customers’ HHS Hollands Noorderkwartier en HHS van Delfland, de eerste versie van 3Di ontwikkeld. Professor Guus Stelling is het brein achter het 3Di concept en tevens de ontwikkelaar van het 3Di rekenhart.
 Vanaf maart 2014 werkt Nelen & Schuurmans nauw samen met het bedrijf Stelling Hydraulics (van Em. Prof. Guus Stelling) aan de doorontwikkeling, beheer en onderhoud van 3Di.

Nieuwe ontwikkelingen
In tal van projecten wordt momenteel in de driehoek samengewerkt. Het gaat dan om het ontwikkelen van nieuwe methoden voor grootschalige knelpunt analyse  in watersystemen (samen met HHS Hollands Noorderkwartier), nieuwe beschrijvingen van de stedelijk grondwaterstroming (met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en het ministerie van I&M),  aan het verbinden van ruimtelijk ontwerp in de stad en waterberekeningen in het kader van klimaatadaptatie (project Tekenen en Rekenen met het HHS van Delfland, WS Vallei en Veluwe, ministerie van EZ).

Om het gebruik van 3Di door nieuwe partijen te vereenvoudigen wordt momenteel een 3Di Best Modeling Practice opgezet voor waterbeheerders en adviseurs. Verder wordt 3Di ingezet als onderdeel van de Informatierotonde voor (water)crisisbeheersing (project 3D Delta) voor het berekenen van  cascade effecten tijdens overstromingen (met waterschappen, provincies, het ministerie van VenJ en diverse veiligheidsregio’s).

3Di  is a joint development of governmental organisations, Stelling Hydraulics, Nelen & Schuurmans, TUDelft and Deltares.